ขอบคุณนายแพทย์ สุเมธ ใจอินผล อายุรแพทย์ประจำ รพ.หางดง บอรด์บริหารและหัวหน้าองค์กรแพทย์ ฮักษาคลินิก อายุรกรรมและรักษาโรคทั่วไป ที่ไว้วางใจให้ไดมอนด์ออฟติคดูแลสายตา